หน้าแรก

Slider 1 - copy - copy
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ website
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044000611
Slider 1
วิสัยทัศน์ (Vision)
“โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมต้องรักษา การศึกษาก้าวไกล
ห่วงใยคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงการจัดการ”
Slider 1
ส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ
แจ้งข้อมูลได้ที่ โทร. 044000611 ต่อ 0 หรือกรอกรายละเอียดด้านล่างนี้ครับ
previous arrow
next arrow

— Welcome to Khlongmuang Subdistict Administrative Organization —

นายประทีป เรืองเกษม
นายก อบต.คลองม่วง
โทร. 0619295459

e – Service

ข่าวสาร update

– ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร –

01.

แจ้งร้องเรียน/เรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พบเรื่องทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.คลองม่วง

02.

คู่มือปฏิบัติงาน/ประชาชน

ได้แก่ คู่มือสำหรับการปฏิบัติงาน สำหรับประชาชน ขั้นตอนการมาติดต่อราชการ เป็นต้น

03.

การป้องกันการทุจริต

ได้แก่ แผนการป้องกันการทุจริต ผลการดำเนินงานป้องกันทุจริต การแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

04.

งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

ได้แก่ โครงการ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เป็นต้น

05.

งานกิจการสภา

ได้แก่ รายงานการประชุม ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ สภาอบต.คลองม่วง  เป็นต้น

<< ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>

09/08/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
15/07/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566
06/07/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
06/06/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
24/05/2023 ประกาศ เรื่อง ประกวศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 10- บ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
24/05/2023 รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างแบบรายการงานก่อสร้างร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
05/05/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
24/04/2023 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง ขาทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สินทรัพย์ประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน)

<< ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

27/06/2023 สรุปการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริหารจัดการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ประจำปี 2566
21/04/2023 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
21/04/2023 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
21/04/2023 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง พ.ศ. 2566
22/08/2023 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตก่อสร้างทางสาธารณะบนพื้นที่สาธารณประโยชน์
30/06/2023 ประกาศ สรุปการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ประจำปี 2565
19/04/2023 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
06/02/2023 คําสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

<< ประกาศและคำสั่งเพิ่มเติม >>

Q&A /คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้กำหนดวันรับเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการ ให้เลื่อนไปรับเงินได้ในวันทำการถัดไป

กรณีกรมบัญชีกลางจ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีโอนเงินเข้าธนาคารของแต่ละคน กรมบัญชีกลางจะโอนเงินประมาณวันที่ 10 ของทุกเดือน

ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี / กรณียื่นแบบล่าช้าจะต้องชำระเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย /กรณียื่นแบบแล้วไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลา ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้าย

ระบบจองคิวล่วงหน้า

แสกน QR CODE เพื่อติดต่อขอรับบริการ

เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid -19 อบต.คลองม่วง
จึงขอความร่วมมือท่านที่มาติดต่อราชการรอด้านนอกอาคารและแสกน QR Code
กรอกข้อมูลและส่งข้อมูล จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปรับบริการท่านตามเรื่องที่ท่านมาติดต่อ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เผยแพร่ เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คลิกที่นี่)

ช่องทางติดต่อ