Home>>นโยบายด้านบริหารงานบุคคล>>ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง พ.ศ.2560
นโยบายด้านบริหารงานบุคคล

ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง พ.ศ.2560

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้ารชการ


ดาวน์โหลด PDF

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *