Home>>คู่มือปฏิบัติงาน>>คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้อง เรียนร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
คู่มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้อง เรียนร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับร้องเรียน


ดาวน์โหลด PDF

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *