Home>>นโยบายด้านบริหารงานบุคคล>>คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายด้านบริหารงานบุคคล

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานประมวลจริยธรรม


ดาวน์โหลด PDF

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *