Home>>นโยบายด้านบริหารงานบุคคล>>ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ปี 2563
นโยบายด้านบริหารงานบุคคล

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ปี 2563

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2563-1


ดาวน์โหลด PDF

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *