Home>>คู่มือปฏิบัติงาน>>ประกาศ เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2563
คู่มือปฏิบัติงานนโยบายด้านบริหารงานบุคคลประกาศ คำสั่งต่างๆประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2563

แผนเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม


ดาวน์โหลด PDF

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *