Home>>ระเบียบ กฎหมาย>>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ระเบียบ กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559


ดาวน์โหลด PDF

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *