Home>>ระเบียบ กฎหมาย>>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ระเบียบ กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผน พ.ศ.2548


ดาวน์โหลด PDF

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *