Home>>ระเบียบ กฎหมาย>>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
ระเบียบ กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.(ฉบับที่2) พ.ศ.2561

มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.(ฉบับที่2) พ.ศ.2561


ดาวน์โหลด PDF

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *