Home>>ประชาสัมพันธ์>>รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในปี พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานการปฏิบัติงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในปี พ.ศ. 2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562

02 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2562


ดาวน์โหลด PDF

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *