Home>>ข้อมูลสถิติการให้บริการและอื่นๆ>>สรุปการประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการและอื่นๆประชาสัมพันธ์

สรุปการประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ปีงบประมาณ 2562

O16 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ


ดาวน์โหลด PDF

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *