Home>>กิจกรรมปีงบประมาณ 2563>>โครงการจิตอาสาพัฒนาลำคลองในตำบลคลองม่วง
กิจกรรมปีงบประมาณ 2563

โครงการจิตอาสาพัฒนาลำคลองในตำบลคลองม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ร่วมกับจิตอาสาในตำบลช่วยกันพัฒนาลำคลองไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเพื่อเตรียมพร้อมรองรับน้ำฝนและน้ำธรรมชาติที่จะมีในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง
Comment