พูดคุยและสนทนา

พูดคุยและสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สาม...

รายละเอียด
พูดคุยและสนทนา

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) ของ อบต.คลองม่วง ปีงบประมาณ 2563

ขอความกรุณาประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานด้านข้อมูลข่า่วสาร เพื่อใช้ในการปรับปรุงการปฏ...

รายละเอียด
พูดคุยและสนทนา

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ปีงบประมาณ 2563

ขอความกรุณาประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เพื่อใช...

รายละเอียด