กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รูปภาพโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้...

รายละเอียด
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รูปภาพโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ศ...

รายละเอียด
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รูปภาพโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง...

รายละเอียด
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562

โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพเสริมรายได้พิเศษ (การปลูกทุเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รูปภาพโครงการส่งเสริมประกอบอาชีพเสริมรายได้พิเศษ (การปลูกทุเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่...

รายละเอียด
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมวันสงกรานต์และวันครอบครัว

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

รายละเอียด