Home>>กิจกรรมปีงบประมาณ 2563>>โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัดและเพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรค COVID-2019
กิจกรรมปีงบประมาณ 2563

โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัดและเพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรค COVID-2019

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ปลอดภัยจาก เชื้อ covid-19 

Comment