Home>>ประกาศ คำสั่งต่างๆ>>คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประกาศ คำสั่งต่างๆ

คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

04 คำสั่งมอบหมายงานรวม พ.ศ.2563


ดาวน์โหลด PDF

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *