ข้อมูลงานบุคลากร

19/04/2022 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
19/04/2022 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19/04/2022 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
10/04/2022 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23/07/2021 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
26/09/2020 ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
26/09/2020 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง พ.ศ. 2561

ส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกขฺ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบุคลากร หรือ ความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

กรุณากรอกหัวข้อที่จะร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับงานบุคลากร

Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง