ข้อมูลงานบุคลากร

ส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกขฺ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบุคลากร หรือ ความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

กรุณากรอกหัวข้อที่จะร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับงานบุคลากร

Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง