Home>>ประกาศ คำสั่งต่างๆ>>การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน
ประกาศ คำสั่งต่างๆ

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน

คำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ปีงบ 2563 website


ดาวน์โหลด PDF

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *