ข้อมูลทางด้านงบประมาณ

» แผนพัฒนา 4 ปี 
» แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
» แผนการดำเนินงานประจำปี 
» ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
» แผนอัตรากำลัง
» ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อมูลทางด้านงานคลัง

» รายงานการเงินประจำเดือน
» รายงานการเงินรายไตรมาส
» รายงานด้านการพัสดุ
» งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

คู่มือการปฏิบัติงาน

» คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักปลัด
» คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง
» คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษาฯ
» คู่มือการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขฯ
» คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง

รวม Link หน่วยงานอื่นๆ

» กระทรวงมหาดไทย
» กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
» สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
   จังหวัดนครรราชสีมา

» การบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas) 
» กรมบัญชีกลาง
» ระบบข้อมูลกลาง ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร      

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
ให้บริการ wifi ฟรี เพื่อเชื่อมต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ต ในเขตสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  สามารถติดต่อขอรับ รหัสผ่าน 
ได้ที่ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ 
08.30-16.30 น.

-------------------------------------------------

หน้า Website เดิม (ข้อมูลปี 2555-2561)

 

จำนวนผู้เข้าชม

 website view counter

 

 

 

Welcome to Khlongmuang Subdistict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ Website : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   

ข่าวสารโครงการ / กิจกรรม

pictureข่าวสาร โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด คลิกที่นี่ »»
» โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2563 (รายละเอียด)
» โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  (รายละเอียด)
» องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำประปาใช้ "ระบบประปาส่วนภูมิภาค" ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 (รายละเอียด)

picture» โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ/รายได้พิเศษ (การทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด) (รายละเอียด)
» โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ  (รายละเอียด)
» โครงการวันน้อยหน่าและของดีอำเภอปากช่อง ปี 2562 (รายละเอียด)
» โครงการปลูกต้นไม้สองข้างทาง (รายละเอียด)
» โครงการ big cleaning day  (รายละเอียด)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

pictureข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด คลิกที่นี่ »»
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (11/12/2562) .(รายละเอียด)
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 .(รายละเอียด)
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 .(รายละเอียด)

picture» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  (รายละเอียด)
» ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม
ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย (รายละเอียด)
» การดำเนินการตามแผนรณรงค์ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่องการเก็บและขนขยะมูลฝอย (รายละเอียด)

picture» แจ้งเวียนการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
ให้รองนายกฯ และพนักงานส่วนตำบลในการชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขที่ดิน
(รายละเอียด)
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ) กำหนดรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 044 000611 (รายละเอียด)
» รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (รายละเอียด)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

pictureประกาศราคากลาง ประจำปี 2562 คลิกที่นี่
» โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง (รายละเอียด)
» โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองม่วง (รายละเอียด)
» โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 12 บ้านศาลเจ้า (รายละเอียด)
» โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านคลองสมบูรณ์ (รายละเอียด)
» โครงการซ่อมบำรุงไฟสัญญาณจราจร (รายละเอียด)

 

 

pictureประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง การขายครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด (16-11-2561) (รายละเอียด)


              

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบ EGP รายละเอียดต่างๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลด หรือตรวจสอบได้ที่ website กรมบัญชีกลาง http://www.gprocurement.go.th/ ได้อีกทางหนึ่ง     ดูประกาศทั้งหมด >>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน   ดาวน์โหลด

ศูนย์ดำรงธรรม  http://www.pr.moi.go.th/

a