Home>>พูดคุยและสนทนา>>พูดคุยและสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
พูดคุยและสนทนา

พูดคุยและสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สามารถถาม-ตอบได้ที่ facebook comment หรือติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ได้ที่ โทร. 044000611 ต่อ 0 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

Comment