รายงานการเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2563

18/02/2021 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง ประกวดราคคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/02/2021 จดหมายข่าว เดือนมกราคม 2564
11/02/2021 จดหมายข่าว เดือนธันวาคม 2563
18/01/2021 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10/01/2021 สวนวงศ์สมิตกุล (สวนทุเรียน)
08/01/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
05/01/2021 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้นราชการ
02/01/2021 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางหลวง
28/12/2020 สวนละมัย อินทร์ยิ้ม (สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร)
28/12/2020 รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง