รายงานการเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2563

24/11/2020 ประกาศ รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)
16/11/2020 ประกาศ ข้อบัญญัติตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2562
13/11/2020 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12/11/2020 จดหมายข่าว เดือนตุลาคม 2563
11/11/2020 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
08/11/2020 รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563
07/11/2020 โครงการแข่งขันกีฬาตำบลคลองม่วง ครั้งที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12/10/2020 จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน 2563
26/09/2020 ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
26/09/2020 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง พ.ศ. 2561
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง