Home>>พูดคุยและสนทนา>>แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ปีงบประมาณ 2563
พูดคุยและสนทนา

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ปีงบประมาณ 2563

ขอความกรุณาประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เพื่อใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาทำแบบประเมินมา ณ ที่นี้

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *