พูดคุยและสนทนา

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) ของ อบต.คลองม่วง ปีงบประมาณ 2563

ขอความกรุณาประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานด้านข้อมูลข่า่วสาร เพื่อใช้ในการปรับปรุงการปฏ...

รายละเอียด