Home>>นโยบายด้านบริหารงานบุคคล>>ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่ง (14 พฤษภาคม 2563)
นโยบายด้านบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่ง (14 พฤษภาคม 2563)

05 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงาน


ดาวน์โหลด PDF

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *