ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา :

ตำบลคลองม่วง เป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ 
111.0416 ตร.กม.หรือประมาณ67,401 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย เช่น สระบุรี อยุธยา นครสวรรค์ ลพบุรี และบางอำเภอของ จ.นครราชสีมา เช่น อ.โนนไทย และประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

สภาพทั่วไปของตำบล :

พื้นที่ของตำบลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับเชิงเขา มีความลาดเอียง และเป็นลอนคลื่นในทางทิศเหนือ 
ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาล้อมรอบ

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังไทร และเขตอำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอปักธงชัย และเขตอำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังไทร และตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,745 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,329 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน เลี้ยงโคเนื้อ/โคนม
อาชีพเสริม ทำกระยาสาร์ท, ทำผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1. วัดซับเศรษฐี 
2. วัดวังน้ำวน 
3. วัดหนองไทร 
4. วัดหนองหมาก
5. วัดซับพลู


ช่องทางติดต่อ