กองคลัง


นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนันท์นภัส จำปาแดง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

– ว่าง –
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวจารุณี รุ่งเรือง เ
จ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวยุภาพร ผิวอ่อน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวอุ่นเรือน เจริญสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-ว่าง –
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ช่องทางติดต่อ