ข้อมูลงานบุคลากร

19/04/2024 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
19/04/2024 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565
19/04/2024 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
10/04/2024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23/07/2024 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
26/09/2024 ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
26/09/2024 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง พ.ศ. 2561

ส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบุคลากร

  กรอกชื่อและนามสกุล

  กรุณากรอกอีเมลของคุณ

  กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

  ข้อความ

  อัพโหลดไฟล์ (ถ้ามี)
  กดเลือก

  ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)