ข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพต่างๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ

บริการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้หากมีผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนดให้มีการพิจารณาเป็นรายๆไป รายละไม่เกิน 120,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย

คุณสมบัติ
1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
2. มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ
3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน
4. บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีหรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส)
5. มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
6. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุนเว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
7. กรณีมีหนี้สินอยู่กองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ทั้งหมด
8. มีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง งานสวัสดิการสังคมฯ
  โทร. 044-000611 ต่อ 107

Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง