ข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพต่างๆ


ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง งานสวัสดิการสังคมฯ
  โทร. 044-000611 ต่อ 107

ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)