บุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง


นายปวริศ บุดสาเดช ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ควบคุมการปฏิบัติราชการประจำในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง กำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง


นางสาวสุภาวดี ลาภดิเรก ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ในการควบคุมการปฏิบัติราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง และงานที่ได้รับมอบหมายจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง


นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่กำกับ ดูแล ตรวจทาน กลั่นกรอง คำสั่ง ประกาศหนังสือราชการต่างๆ ในสำนักปลัดโดยควบคุมตรวจสอบการจัดการต่างๆ หลายด้าน เช่น งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกฎหมายและคดี งานสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมการเกษตร งานควบคุมภายใน เป็นต้น


นางธมลวรรณ บุญแถว ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ / งานสวัสดิการสังม
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำแผนชุมชน งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ งานสำรวจและบันทึกข้อมูล จปฐ. ดำเนินการและสนับสนุนตลอดจนเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกลุมอาชีพในหมู่บ้านตลอดจนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนรายได้ งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เป็นต้น


สิบโทชาญรบ ตุ้มสูงเนิน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ / งานงบประมาณ
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานโอน/เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการต่างๆ งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งานการดำเนินงานประจำปี งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล เป็นต้น


นายศรัญ สังฆพันธ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ / งานบุคลากร
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง งานเลือกตั้ง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน/ย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล แผนอัตรากำลัง ทะเบียนการลา งานเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ งานจดทะเบียนพานิชย์ เป็นต้น


นายศุภโชค เพ็ดทะเล ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ / งานกฎหมายและคดี
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานดำเนินคดีทางแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง งานร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบและข้อบังคับ/ข้อบัญญัติ งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลทางกฎหมาย งานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคลองม่วง งานจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น


นายปรมินทร์ แขะตะคุ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ / งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย สรุปเหตุ รายงานเสนอแนะงานป้องกัน งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร. เป็นต้น


นางพัชรี ธุรธรรม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานธุรการ/ งานสารบรรณ งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น


นายปรีชา โยธา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ –


นายคงจะเด็ด รักสกูล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง ดูแลและรักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา จัดทำรายงานกาารใช้รถยนต์ให้การไปราชการไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ เป็นต้น


นายสมโภชน์ สาวมัน ตำแหน่ง พนักงานขบเครื่องจักกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักรขนาดเบา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติราชการ เป็นต้น


นายบุญเพ็ง บุญกลาง ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ รถบรรทุกน้ำ จัดเก็บ คัดสำเนาหนังสือหรืองานเอกสารทางราชการ จัดเตรียมสถานที่อบรมต่างๆ ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าภายในสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น


นางสาวบุษราคัม เนตรชัยภูมิ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ –

นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลัง โดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับการคลัง ด้านงานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พิจารณาตรวจสอบรายงานทางการเงินต่างๆ รายงานด้านพัสดุและรายงานด้านจัดเก็บรายได้ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกองคลัง ฝึกอบรมและให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองคลังควบคุม กำกับ ดููและการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น


นางสาวนันท์นภัส จำปาแดง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดทำเช็ค การจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ จัดทำใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฎหมาย แล้วบันทึกข้อมูลการหักภาษี ในระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับผู้เสียภาษีอากรใช้งานออนไลน์  (WHT services system) ปฏิบัติงานระบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) จัดเก็บและตรวจสอบฎีกาให้เรียบร้อย จัดทำทะเบียนคุมเงินสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน จัดทำทะเบียนเงินยืม/ส่งใช้เงินยืม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เป็นต้น


นางสาวจารุณี รุ่งเรือง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดทำคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับงานภายในกองคลัง ดำเนินงานเกี่ยวกับการโอนเงินด้วยระบบ GFMIS ตรวจสอบยอดเงินด้วยระบบ KTB Corporate Online การรับเงินจัดสรรต่างๆ การจัดทำใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินพร้อมตรวจสอบเงินประจำวัน ตรวจฎีกา ตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือ จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน การจัดทำเช็ค การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน รายงานรายไตรมาส งบแสดงฐานะการเงินประจำปีและงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานเกี่ยวงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS และ LTAX 3000) งานเกี่ยวกับประกันสังคมของพนักงาน ปฏิบัติงานระบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุของกองคลัง เป็นต้น


นางสาวยุภาพร ผิวอ่อน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วงจัดเก็บได้เองตามระเบียบฯ ตรวจสอบการโอนเงินการชำระภาษีทุกประเภท จัดทำใบนำส่งเงิน จัดเก็บใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงินต่างๆ ไว้ในที่ปลอดภัย ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร รวมทั้งบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาชำระภาษีทุกประเภท ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษีทุกประเภท เร่งรัดการจัดเก็บภาษี เป็นต้น


นางสาวอุ่นเรือน เจริญสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดังนี้ จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วงจัดเก็บได้เองตามระเบียบฯ ตรวจสอบการโอนเงินการชำระภาษีทุกประเภท ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร รวมทั้งบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาชำระภาษีทุกประเภท ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษีทุกประเภท เร่งรัดการจัดเก็บภาษี จัดทำบัญชีรับจ่ายวัสดุ รวมถึงการเบิกจ่ายวัสดุ จัดทำรายงานการขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง เป็นต้น


นายธนบดี อะนันต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานในกองช่าง งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปที่ดินในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานกู้ภัยต่างๆ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานควบคุมการก่อสร้างด้านช่างโยธา งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ เป็นต้น


นายศักดิ์ชัย วะลัยใจ วัฒนเนติกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานก่อสร้าง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างการควบคุมงานก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค เป็นต้น


นายสายชล ทรวงโพธิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานประสานงานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ำ งานไฟฟ้าสาธารณะ งานตกแต่งสถานที่ งานติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น


นางสาวกัลญา มณีบู่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แค่ การรับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียนรับหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฏีกาเบิกเงินกองช่าง เป็นต้น


นางสาววลัยรัตน์ สมานคำ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ –


นางสาวสุภาวดี ลาภดิเรก ตำแหน่ง รองปลัด อบต.คลองม่วง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กำกับ ดูแล ตรวจทาน กลั่นกรอง คำสั่ง ประกาศหนังสือราชการต่างๆ ภายในกองการศึกษาฯ การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานการศึกษา การจัดการและส่งเสริมการศึกษา การจัดการและส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การจัดการและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานภายใน 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการโรงเรียน เป็นต้น


นายนเรนทร ราศรี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหมาก
เป็นต้น


นางสาวเบญญาอินทร์ เพียรเพ็ชร ตำแหน่ง ครู

หน้าที่ความรับผิดชอบ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดอบรมสั่งสอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงานร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นต้น


นางสาวสมพิศ ศรีชื่น ตำแหน่ง ครู

หน้าที่ความรับผิดชอบ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหมาก
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดอบรมสั่งสอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงานร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นต้น


นางเดือนรุ่ง อะนันต์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

หน้าที่ความรับผิดชอบ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็ก ส่งเสริมพัฒนาของเด็กในลักษณบูรณาการ สังเกตุ และบันทึกการเจริญเติบโตพฤติกรรมพัฒนาการต่างๆ ของเด็ก จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น


นางสาวสุภาวดี วิถี ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

หน้าที่ความรับผิดชอบ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็ก ส่งเสริมพัฒนาของเด็กในลักษณบูรณาการ สังเกตุ และบันทึกการเจริญเติบโตพฤติกรรมพัฒนาการต่างๆ ของเด็ก จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น


นางสาวขนิษฐา หงษ์ร่อน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

หน้าที่ความรับผิดชอบ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็ก ส่งเสริมพัฒนาของเด็กในลักษณบูรณาการ สังเกตุ และบันทึกการเจริญเติบโตพฤติกรรมพัฒนาการต่างๆ ของเด็ก จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น


นางสาวมนัดดา ผินนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

หน้าที่ความรับผิดชอบ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหมาก
ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็ก ส่งเสริมพัฒนาของเด็กในลักษณบูรณาการ สังเกตุ และบันทึกการเจริญเติบโตพฤติกรรมพัฒนาการต่างๆ ของเด็ก จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น

นางสาวเบญญาปิยนันท์ อธิชโฆษิตนนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่กำกับดูแล ตรวจทาน กลั่นกรอง คำสั่ง ประกาศหนังสือราชการต่างๆ ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการต่างๆ หลายด้าน เบ่น งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานควบคุมโรค และปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เป็นต้น


นายสง่า รูปเหมาะ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักรกลขนาดเบา ตรวจสอบซ่อมแซมส่วนที่บกพร่อง จัดทำรายงานการใช้เครื่องจักกลขนาดเบา เป็นต้น

นายพัฒนวิทย์ แผนวิชิต ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่องทางติดต่อ