สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

นายปวริศ บุดสาเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

นางสาวสุภาวดี ลาภดิเรก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม
หัวหน้าสำนักปลัด

นางธมลวรรณ บุญแถว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สิบโทชาญรบ ตุ้มสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายศรัญ สังฆพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายศุภโชค เพ็ดทะเล
นิติกรปฏิบัติการ

นายปรมินทร์ แขะตะคุ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นางพัชรี ธุรธรรม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายปรีชา โยธา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวเตชิตา ธนิกสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายคงจะเด็ด รักสกูล
พนักงานขับรถยต์

นายสมโภชน์ สาวมัน
พนักงานขบเครื่องจักกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)

นายบุญเพ็ง บุญกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวบุษราคัม เนตรชัยภูมิ
พนักงานจ้างทั่วไป

ช่องทางติดต่อ