บุคลากร

บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

นายปวริศ บุดสาเดช ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ควบคุมการปฏิบัติราชการประจำในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง กำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

นางสาวสุภาวดี ลาภดิเรก ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ช่วยเหลือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ในการควบคุมการปฏิบัติราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง และงานที่ได้รับมอบหมายจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

นางสาววันนา บัวเย็น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่กำกับ ดูแล ตรวจทาน กลั่นกรอง คำสั่ง ประกาศหนังสือราชการต่างๆ ในสำนักปลัดโดยควบคุมตรวจสอบการจัดการต่างๆ หลายด้าน เช่น งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกฎหมายและคดี งานสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมการเกษตร งานควบคุมภายใน เป็นต้น

Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง