สวนเจ้าเงาะ สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเจ้าเงาะ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 445 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองม่วง สภาพ ดินเป็นดินแดงส้มสลับก้อนหินขนาดใหญ่แทรกอยู่ในพื้นที่ อยู่ห่างจากถนนชนบทเลขที่ 3060 ประมาณ 50 เมตร มีพื้นที่ 17 ไร่ 3 งาน  โดยมีการปลูกทุเรียน 110 ต้น เมื่อปี 2558 และปลูกมะยงชิด 150 ต้นเมื่อปี 2552 พื้นที่จะเป็นป่าไม้หลากหลายตามธรรมชาติ  การจัดการในสวนมีการใช้ปุ๋ยหมักจากใบไม้  น้ำหมักจากนมโค  การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคพืช การเลี้ยงชันโรง การใช้พลังงานแสงเพื่อการสูบน้ำบาดาล  ระบบการจัดการพืชปลอดภัย (GAP) และระบบการให้น้ำแบบประหยัด (เทนซิโอมิเตอร์)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตพืชที่เหมาะสมและเติบโตอย่างยั่งยืน ผลผลิตทุเรียนจะมีในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม  และ มะยงชิด จะให้ผลผลิตในช่วงเดือน มีนาคมถึงพฤษภาคม ของทุกปี                


  ข้อขอความร่วมมือในการเยี่ยมชมสวน

 • ขอให้มีการนัดหมายล่วงหน้า โดยติดต่อเบอร์โทร 0812660359 ( คุณเชิดชัย โล้กูลประกิจ)
 • การเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะรับได้ไม่เกิน 30 ท่าน
 • ค่าเยี่ยมชมรายละ 30 บาท โดยทางสวนจะจัดเตรียมน้ำดื่มและอาหารว่างให้กับท่าน
 • ค่าบรรยายและการสาธิตการเรียนรู้  ระยะเวลา 30 นาทีจำนวน 300 บาท ต่อ 1 ฐานการเรียนรู้
 • ไม่ปีนต้นไม้และขึ้นภูเขา โดยปราศจากเจ้าหน้าที่นำชม

ค่าใช้จ่าย การเรียนรู้และสันทนาการ สวนเจ้าเงาะ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้  ฐานการเรียนรู้ละ 300 บาท ต่อ 30 คน

 • การผลิตไตรโคเดอร์ม่า
 • การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 • การปลูกและการจัดการดูแลทุเรียน
 • การตรวจดินและการปรับปรุงดิน
 • การบริหารและจัดการน้ำสำหรับทุเรียน

ค่าใช้จ่ายสันทนาการ ฐานการเรียนรู้ละ 30 บาท ต่อท่าน

 • การระบายสีทุเรียน
 • การปัดดอก ห่อผลทุเรียน

ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ฐานการเรียนรู้ละ 300 บาท ต่อ 30 คน

 • การบริหารจัดการขยะ 12 วิธี
 • การจัดการป่าไม้เพื่อผลิตพลังงานเชื้อเพลิง
 • การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)