ร้องเรียน ร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยในทางสาธารณะและขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เราจะนำไปแก้ไขและปฏิบัติตามระเบียบต่อไป

  กรอกชื่อและนามสกุล

  กรุณากรอกอีเมลของคุณ

  กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

  กรอกข้อความที่คุณต้องการติดต่อกับเรา

  อัพโหลดไฟล์ (ถ้ามี)

  กดเลือก

  ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)