สมาชิกสภาฯ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง


นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ
ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง


นายสุชาติ ญาติจันอัด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง


นายสมพร สำเนียง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 บ้านซับเศรษฐี


นายประสิทธิ์ พิริ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 บ้านซับเศรษฐี


นายสมเดช เจริญสุข
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก


นายพยุง แก่งหนอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 บ้านหนองหมาก


นายสนม เพิดขุนทด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด


นายเล็ก ยิ่งนอก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 บ้านซับพลู


นายทองสุข อินทร์จำลอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 บ้านซับพลู


นายสุทัศน์ ง้าวกลาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งวัวแดง


นายสนิท ขวัญดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งวัวแดง


นายพสิษฐ์พล พลสินธิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 บ้านคลองสมบูรณ์


นายประจักษ์ ปลื้มศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 บ้านคลองสมบูรณ์


นายวิชัช ศรีศิริ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี


นายสมพร เลิศสุวรรกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี


นางติ๋ม ตันมณีกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 บ้านโป่งดินดำ


นางชลธนธร บุญโสม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 บ้านหนองผักหนอก


นายสมนึก รัตนพันธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 บ้านหนองไทร


นายสายัน วัยเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 บ้านศาลเจ้า


นายเหมือน ขอห้อมกลาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 บ้านลำสะพานหิน


นายบุญเกื้อ ช่วยสระน้อย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 บ้านลำสะพานหิน


นายสมาน คงขุนทด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 บ้านลำสะพานหิน


นายสามารถ อารีย์เอื้อ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง


นายสมหมาย ผลธุสะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง


นางสาวรัศมี ปาทองหลาง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง


นายไพบูลย์ เอกสุวรรกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 บ้านหนองหิน


นางหทัยรัตน์ พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 บ้านสันติสุข


นายธิวา สาระวงษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 บ้านสันติสุข


นายสำราญ กลิ่นจันทร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรเหนือ


นายพงษ์เพ็ชร์ เรืองศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 บ้านหนองไทรเหนือ


นายแดง คุ้มตาเนิน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 บ้านหนองไทรใต้


นายประจักษ์ รักสกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว


นายอุดร คัณธทรัพย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว


นายวินัย ปิ่นเย็น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21 บ้านแสนสุข


นายปวริศ บุดสาเดช
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง


Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง