กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายนเรนทร ราศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายนเรนทร ราศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวเบญญาอินทร์ เพียรเพ็ชร
ครู

นางสาวสมพิศ ศรีชื่น
ครู

นางเดือนรุ่ง อะนันต์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุภาวดี วิถี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวขนิษฐา หงษ์ร่อน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมนัดดา ผินนอก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ช่องทางติดต่อ