หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง


นายปวริศ บุดสาเดช
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

โทร. 085-7718508


นางสาวสุภาวดี ลาภดิเรก
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

โทร. 097-3342691


นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร. 044-000611


นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 044-000611


นายธนบดี อะนันต์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 044000611 ต่อ 104


นางสาวเบญญาปิยนันท์ อธิชโฆษิตนนท์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม

โทณ. 044000611 ต่อ 0


ช่องทางติดต่อ