รายงานจัดซื้อจัดจ้าง

24/05/2023 ประกาศ เรื่อง ประกวศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 10- บ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
24/05/2023 รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างแบบรายการงานก่อสร้างร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
24/04/2023 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง ขาทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สินทรัพย์ประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน)
14/04/2023 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
14/04/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
07/04/2023 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 10-บ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 ตำบลคลองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทกทรอนิกส์ (e-bidding)
06/03/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
03/03/2023 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 10-บ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 ตำบลคลองม่วง
03/03/2023 ประกาศ เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 10-บ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 ตำบลคลองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทกทรอนิกส์ (e-bidding)
05/02/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

14/12/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 14ธันวาคม 2565)
07/12/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองช่าง วันที่ 7 ธันวาคม 2565)
11/10/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 11 ตุลาคม 2565)
07/10/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 7 ตุลาคม 2565)
05/10/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองการศึกษาฯ วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
05/10/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองช่าง วันที่ 5 ตุลาคม 2565)
04/10/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองสาธารณสุข วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
04/10/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
04/10/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองช่าง วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
03/10/2023 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองคลัง วันที่ 3 ตุลาคม 2565)
14/04/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
06/03/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
05/02/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
10/12/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
07/12/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
05/11/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
09/10/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
11/09/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
06/08/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
10/07/2023 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
ช่องทางติดต่อ