รายงานจัดซื้อจัดจ้าง

10/06/2024 ร่างเอกสารประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองผักบุ้ง (สายทางหมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง-บ้านหนองกระจง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
30/05/2024 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล ) กองช่าง
20/05/2024 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (2)
03/05/2024 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง (สายทางหมู่ที่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง-บ้านหนองกระจง)
17/04/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
17/04/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567
17/04/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
05/04/2024 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
05/04/2024 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่มีการลงนามในสัญญา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
05/04/2024 รายการ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
02/04/2024 ราคากลาง ประกวดราคจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
21/02/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
21/02/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566
21/02/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
18/01/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566
16/01/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566
15/01/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566
11/10/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566
22/09/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
09/08/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
06/07/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
06/06/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
24/05/2024 ประกาศ เรื่อง ประกวศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 10- บ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
24/05/2024 รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างแบบรายการงานก่อสร้างร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
05/05/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
24/04/2024 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง ขาทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (สินทรัพย์ประเภทอาคาร สิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน)
14/04/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
14/04/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
07/04/2024 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 10-บ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 ตำบลคลองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทกทรอนิกส์ (e-bidding)
06/03/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
03/03/2024 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 10-บ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 ตำบลคลองม่วง
03/03/2024 ประกาศ เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 10-บ้านหนองไทร หมู่ที่ 11 ตำบลคลองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทกทรอนิกส์ (e-bidding)
05/02/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
12/01/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
14/12/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 14ธันวาคม 2565)
10/12/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
07/12/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองช่าง วันที่ 7 ธันวาคม 2565)
12/10/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
11/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 11 ตุลาคม 2565)
09/10/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
07/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 7 ตุลาคม 2565)
05/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองการศึกษาฯ วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
05/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองช่าง วันที่ 5 ตุลาคม 2565)
04/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองสาธารณสุข วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
04/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
04/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองช่าง วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
03/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองคลัง วันที่ 3 ตุลาคม 2565)
11/09/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
06/08/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
10/07/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
07/07/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
12/06/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
18/05/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
23/04/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
15/04/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
10/03/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
08/02/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
17/01/2024 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
13/01/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
05/01/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
08/12/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
07/11/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
30/10/2024 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาและอุปสรรค์และแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
08/10/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
07/10/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
24/09/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
11/07/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
05/07/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
24/05/2024 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 บ้านคลองม่วง ถึงหมู่ 6 บ้านโป่งวัวแดง ด้วยวิธี e-bidding
13/05/2024 ประกาศ เรื่องขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (ชุดอุปกรณ์กล้องวงจรปิด)
05/05/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
22/04/2024 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 4 บ้านคลองม่วง ถึง หมู่ 6 บ้านโป่งวัวแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/04/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
22/04/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2564
01/04/2024 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 21 บ้านแสนสุข(ช่วงสายบ้านแสนสุข-บ้านซับเศรษฐี)
16/03/2024 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/03/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
15/03/2024 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลากยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 21 บ้านแสนสุข (ฃ่วงสายบ้านแสนสุข-บ้านซับเศรษฐี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/02/2024 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง ประกวดราคคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/01/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2564
15/01/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
08/01/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
05/01/2024 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้นราชการ
30/11/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
31/10/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
15/10/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2563
20/07/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 2563
02/04/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2563
07/01/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2563
09/10/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2562
07/10/2024 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

20/05/2024 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (2)
05/04/2024 รายการ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
11/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 (สำนักปลัด)
11/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
11/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 (กองช่าง)
11/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 (กองคลัง)
11/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 (กองการศึกษาฯ)
14/12/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 14ธันวาคม 2565)
07/12/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองช่าง วันที่ 7 ธันวาคม 2565)
11/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 11 ตุลาคม 2565)
07/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 7 ตุลาคม 2565)
05/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองการศึกษาฯ วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
05/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองช่าง วันที่ 5 ตุลาคม 2565)
04/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองสาธารณสุข วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
04/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (สำนักปลัด วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
04/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองช่าง วันที่ 4 ตุลาคม 2565)
03/10/2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (กองคลัง วันที่ 3 ตุลาคม 2565)
17/04/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567
17/04/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
21/02/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
18/01/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566
16/01/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566
15/01/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566
26/10/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
22/09/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
09/08/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
06/07/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
09/10/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
11/09/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
06/08/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
10/07/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
12/06/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
18/05/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
15/04/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
10/03/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
08/02/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
05/01/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
08/12/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
07/11/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
08/10/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
24/09/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
11/07/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
05/07/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
05/05/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
22/04/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
15/03/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
15/01/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
08/01/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
30/11/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
31/10/2024 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
17/04/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
21/02/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
21/02/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566
11/10/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566
14/04/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566
12/01/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566
12/10/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
07/07/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
23/04/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
13/01/2024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)