รายงานจัดซื้อจัดจ้าง

18/02/2021 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง ประกวดราคคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/01/2021 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
05/01/2021 ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้นราชการ
30/11/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
31/10/2020 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
15/10/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2563
20/07/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 2563
02/04/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2563
07/01/2020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2563
09/10/2019 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2562
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง