คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง


นายประทีป เรืองเกษม
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

โทร. 044000611 ต่อ 0


นายสามารถ มีฤกิจ
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

โทร 044000611 ต่อ 0


Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง