คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง


นายประทีป เรืองเกษม
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง


นายสามารถ มีฤกิจ
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง


Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง