ข่าวกิจกรรม ปี 2563

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

องค์การบริการส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา (COVID-19) โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เป็นสถานที่ฝึกอบรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้สองข้างทาง ปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง