อบต.คลองม่วง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.งิ้วราย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 อบต.คลองม่วง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.งิ้วราย เพื่อดูงานของกลุ่มแปรรูปปลาร้าบ้านซับพลูและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองม่วง

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

องค์การบริการส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา (COVID-19) โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เป็นสถานที่ฝึกอบรม

ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)