e-bidding

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 4 บ้านคลองม่วง ถึง หมู่ 6 บ้านโป่งวัวแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 4 บ้านคลองม่วง ถึง หมู่ 6 บ้านโป่งวัวแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง