ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลคลองม่วง

ขอประชาสัมพันธ์ประขาชนที่อยู่ในพื้นที่สำรวจ โปรดให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง แก่เจ้าหน้าที่สำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยเจ้าหน้าที่จะติดบัตรประจำตัวและการสำรวจครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 044-000611 ต่อ 106 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ดาวน์โหลดประกาศฯ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 25.. ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25.. ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 25.. แบบบ่อดักไขมันขนาด 1 ครัวเรือน

1 2 9
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)