ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ดาวน์โหลดประกาศฯ

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 25..

ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25..

ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 25..

แบบบ่อดักไขมันขนาด 1 ครัวเรือน

ประกาศ-อบต.รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อ