สถานที่ท่องเที่ยว

สวนเจ้าเงาะ สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเจ้าเงาะ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 445 หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง เน้นปลูกทุเรียน การจัดการในสวนมีการใช้ปุ๋ยหมักจากใบไม้ น้ำหมักจากนมโค การผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันโรคพืช การเลี้ยงชันโรง การใช้พลังงานแสงเพื่อการสูบน้ำบาดาล ระบบการจัดการพืชปลอดภัย (GAP) และระบบการให้น้ำแบบประหยัด (เทนซิโอมิเตอร์)

สวนละมัย อินทร์ยิ้ม (สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร)

สวนผู้ใหญ่ละมัย อินยิ้ม เจ้าของสวน คือ นางละมัย อินทร์ยิ้ม (อดีตผู้ใหญ่บ้าน) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 56 หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง โดยสวนแยกเลี้ยวขวาจากถนนโยธาธิการ เลขที่ 3060 เข้าไปประมาณ 100 เมตร มีพื้นที่ 4 ไร่ โดยมีการปลูกทุเรียน 130ต้น

สวนวงศ์สมิตกุล (สวนทุเรียน)

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 26/1หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 30 ไร่ โดยมีการปลูกทุเรียน 559 ต้น เริ่มต้นเมื่อปี 2546 โดยผลผลิตส่วนใหญ่ได้จาก ทุเรียน ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของอำเภอปากช่อง

Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง