อบต.คลองม่วง

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน พ.ศ. 2565 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ ประจำปี 2565

โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทราบขั้นตอนในการปฏิบัติและให้เกิดความความชำนาญในการช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยด้านต่างๆ

1 2 3 9
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง