โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ(รองนายกฯ) นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม(หัวหน้าสำนักปลัด) นายปรมินทร์ แขะตะคุ (นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ) และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมฟาวเท่นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 12 เมษายน 2567

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง นายปวริศ บุดสาเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง นายสมศักดิ์ นุ้ยแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองม่วง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยฯทุกหมู่บ้าน และสมาชิกฯทุกหมู่บ้าน ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 12 เมษายน 2567

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ผู้อำนวยการท้องถิ่น ได้มอบหมายให้นายปรมินทร์ แขะตะคุ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ ได้นำกำลัง งานป้องกัน จำนวน 3 นาย และ อปพร จำนวน 6 นาย สำรวจ ความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย จำนวน 22 หลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ร่วมกันประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายประทีป เรืองเกษม (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นายปวริศ บุดสาเดช (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นายสามารถ มีฤกิจ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ได้ร่วมประกาศต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2567

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นายสุชาติ ญาตจันอัด (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจากท้องถิ่นอำเภอปากช่องนายมนู คุขุนทด เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความรู้เรื่องหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลคลองม่วง

ขอประชาสัมพันธ์ประขาชนที่อยู่ในพื้นที่สำรวจ โปรดให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง แก่เจ้าหน้าที่สำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยเจ้าหน้าที่จะติดบัตรประจำตัวและการสำรวจครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 044-000611 ต่อ 106 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องโรคระบาดสัตว์ และโรคสัตว์สู่คน เพื่อซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์ทั้งภาวะปกติ และภาวะสงสัยหรือเกิดโรคระบาด โดยจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อำเภอปากช่อง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วงได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 18
ช่องทางติดต่อ