การรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และเพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเป็นไปอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง และเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ดาวน์โหลดประกาศฯ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 25.. ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25.. ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 25.. แบบบ่อดักไขมันขนาด 1 ครัวเรือน

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองม่วง เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 23 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองม่วง เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 23 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

1 2 3 18
ช่องทางติดต่อ