โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567นายประทีป เรืองเกษม (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) ได้มอบหมายให้นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นางธมลวรรณ บุญแถว (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด) ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)