โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567 นายประทีป เรืองเกษม (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) ได้มอบหมายให้นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นายปรมินทร์ แขะตะคุ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)