โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 12 เมษายน 2567 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง นายสุชาติ ญาตจันอัด (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นายปวริศ บุดสาเดช (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567

Facebook Comments
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)