ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลคลองม่วง

ขอประชาสัมพันธ์ประขาชนที่อยู่ในพื้นที่สำรวจ โปรดให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง แก่เจ้าหน้าที่สำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยเจ้าหน้าที่จะติดบัตรประจำตัวและการสำรวจครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 044-000611 ต่อ 106 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองม่วง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง โทร. 044000611 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2563

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เอกสารแนบท้ายประกาศ (PDF) เอกสารแนบท้ายประกาศ (Excel)

ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (31 มีนาคม 2563)

เอกสารเพื่อตรวจสอบรายการดาวน์โหลดได้ที่นี่ (รูปแบบ PDF) เอกสารเพื่อตรวจสอบรายการดาวน์โหลดได้ที่นี่ (รูปแบบ Excel)

ช่องทางติดต่อ