ประกาศ อบต.คลองม่วง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจาปี 2565 ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองม่วง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลเอกสารได้ที่นี่

ประกาศ-ภ.ด.ส.3-ปี-2565-PDF

Facebook Comments
Copyright © 2020. All rights reserved. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง