ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ดาวน์โหลดประกาศฯ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 25.. ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25.. ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 25.. แบบบ่อดักไขมันขนาด 1 ครัวเรือน

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองม่วง เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 23 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองม่วง เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ครั้งที่ 23 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ(รองนายกฯ) พร้อมด้วยนายพชร โสภานุมาศ ปลัดอำเภอปากช่องประจำตำบลคลองม่วง ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ร่วมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการฝึกอปพร. รุ่นที่4 วันที่ 5 ว่าด้วยวิชาการสารเคมี ปฐมพยาบาล CPR การเคลื่อนย้ายผู้ประสพภัย และมอบใบประกาศสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม

วันที่ 1 กันยายน 2566 โครงการฝึกอปพร. รุ่นที่4 วันที่ 5 ว่าด้วยวิชาการสารเคมี ปฐมพยาบาล CPR การเคลื่อนย้ายผู้ประสพภัย และมอบใบประกาศสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม

1 2 16
ช่องทางติดต่อ