โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567นายประทีป เรืองเกษม (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) ได้มอบหมายให้นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นางธมลวรรณ บุญแถว (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด) ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567 นายประทีป เรืองเกษม (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) ได้มอบหมายให้นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นายปรมินทร์ แขะตะคุ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 12 เมษายน 2567 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง นายสุชาติ ญาตจันอัด (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) นายปวริศ บุดสาเดช (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 นายประทีป เรืองเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคลองม่วง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างได้ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้มอบหมายให้นายเชิดชัย โล้กูลประกิจ(รองนายกฯ) นางสาวรัตชนก โบงูเหลือม(หัวหน้าสำนักปลัด) นายปรมินทร์ แขะตะคุ (นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ) และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมฟาวเท่นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่

1 2 19
ช่องทางติดต่อสอบถาม (Q&A)